วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554

ผลงาน ม.สารนะเพิ่มเติม

งานสานเส้นพลาสติก
(จากภูมิปัญญาท้องถิ่น)
โดยคุณครูโชติรส  สาคริชานนท์
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี

1.กล่องอเนกประสงค์
วัสดุ/อุปกรณ์


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 วิธีทำ


วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การศึกษาภาวะผูนำของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan Studies)

การศึกษาภาวะผู้นำของมหาวิทยาลัยมิชิแกนมุ่งเน้นหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้นำกับกระบวนการกลุ่ม และผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม ซึ่งผลงานของกลุ่มจะใช้เป็นเกณฑ์ในการแยกผู้นำที่มีประสิทธิภาพ และผู้นำที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือมีประสิทธิภาพน้อยการศึกษาสรุปพฤติกรรมผู้นำเป็น  3   แบบ
1)  พฤติกรรมมุ่งงาน  (Task-Oriented Behavior)  ผู้นำที่มีประสิทธิภาพจะไม่ใช้เวลาและความพยายามในการทำงานเหมือนกับผู้ใต้บังคับบัญชาแต่จะมุ่งไปที่ภาระหน้าที่ของผู้นำซึ่งได้แก่  การวางแผน การจัดตารางการทำงาน ช่วยประสานกิจกรรมต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมทั้งเทคนิควิธีการทำงานยิ่งกว่านั้น        ผู้นำที่มีประสิทธิภาพจะแนะนำให้ลูกน้องตั้งเป้าหมายของงานที่ท้าทาย และเป็นไปได้
       2) พฤติกรรมมุ่งความสัมพันธ์หรือมุ่งคน (Relationship-Oriented Behavior)  ผู้นำที่มีประสิทธิภาพจะเป็นผู้นำที่ห่วงใย สนับสนุน และช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งยังศรัทธาเชื่อมั่น และ มีความเป็นเพื่อน พยายามเข้าใจปัญหาของลูกน้อง ช่วยให้ลูกน้องมีการพัฒนาในอาชีพและสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จ
3) ภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วม (Participative Leadership)  Rensis  Likert  และสถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยมิชิแกนทำการวิจัยด้านภาวะผู้นำ ได้เสนอว่าการนิเทศหรือติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาควรกระทำโดยใช้กลุ่มนิเทศงานจะดีกว่าจะนิเทศคนเดียว
ภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วม คณะวิจัยของมหาวิทยาลัยมิชิแกน  (Participative Leadership)

                        การศึกษาภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วม ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ โดยผู้นำ มีแนวโน้มจะเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นมาร่วมในการตัดสินใจหรือให้มีอิทธิพล ในการตัดสินใจของผู้นำ  เช่นการปรึกษา การร่วมตัดสินใจ
          สรุปคุณประโยชน์ของการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม
1. ช่วยปรับปรุงคุณภาพของการตัดสินใจ (improved decision quality
2. เพิ่มการยอมรับผลการตัดสิน (
greater acceptance of decisions)
3. เพิ่มความเข้าใจในเหตุผลของการตัดสินใจ (
better understanding of  decisions)
4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจของผู้ใต้บังคับบัญชา (
development of decision -making skills)  

5. ช่วยให้งานของผู้ใต้บังคับบัญชามีความหมายมากขึ้น (enrichment of  subordinate jobs)  
6. ลดความขัดแย้งและสร้างทีมงาม (facilitation of conflict resolution   and team building)

ที่มา : ยุทธนา  พรหมณี.   ทฤษฎีภาวะผู้นำ.
ที่มา : ครูอภิชัย บอกกล่าวการนิเทศการศึกษา :เว็บไซด์ http://gotoknow.
           org/blog/oodapichai/201638
อ้างอิง  สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์. (2544).  ภาวะผู้นำ : ทฤษฎีและปฏิบัติ.   เชียงราย : สถาบันราชภัฏ
           เชียงราย. หน้า 22-55, 97-152, 254-293, 301-339.

วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2553

โรงเรียนของฉันอนุบาลรัตนบุรี

นางโชติรส  สาคะริชานนท์ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรีเพื่ออบรมนักเรียนวันเวรของครูที่ได้รับมอบหมายแต่ละวัน

  โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์ เป็นโรงเรียนในสังกัด ครูโชติรสสาคะริชานนท์ทำหน้าที่่ประจำการ

คุณครูโชติรสสาคะริชานนท์  และนักเรียน 2 คนได้รับคัดเลือกให้เป็นคนดีศรีแผ่นดินสุรินทร์ ประจำปี 2553และร่วมงานวันเชิดชูเกียรติคนดีศรีแผ่นดิน สุรินทร์ เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติวันที่ 18  กรกฏาคม 2553ณเวทีีศรีณรงค์จางวาง จังหวัดสุรินทร์

คุณครูโชติรส สาคะริชานนท์ได้รับคัดเลือกให้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ไปร่วมงาน ในงานเชิดชูเกียรติครุสดุดีที่ครุสภา 5 ต.ค. 53 ณ หอประชุมคุรุสภา  กรุงเทพมหานคร
คุณครูโชติรส สาคะริชานนท์ในงานเชิดชูเกียรติครุสดุดีที่ครุสภา ณ  หอประชุมคุรุสภา  กรุงเทพมหานคร  วันที่ 5 ต.ค. 53เป็นวันครูโลก
นางโชติรส  สาคะริชานนท์ รับเข็มสดุดีและเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวร  บุญเกียรติ ณ หอประชุมคุรุสภา  เมื่อวันที่ 5  ตุลาคม  2553 วันครูโลก
นางโชติรส  สาคะริชานนท์ถ่ายรูป ในมุมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนสุดา  มิ่งขวัญครูไทย วันที่  5 ต.ค. 53
ณ  หอประชุมคุรุสถา       กรุงเทพมหานคร
คุณครูโชติรส และนักเรียนคือเด็กชายพันธ์สรวง  และเด็กหญิงจินดารัตน์ ในงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ 18 ก.ย. 53ที่เวที  ศรีณรงค์จางวาง  จังหวัดสุรินทร์

นางโชติรส  สาคะริชานนท์ได้รับแต่ตั้งให้ คณะกรรมการงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้จังหวัดสุรินทร์  ลานประกวดครู ทั้ง 3 เขต โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์   25 ก.ย. 53


คุณครูโชติรส  สาคะริชานนท์ ถ่ายรูปในบทความคุรุสดุดี  เนื่องในวันครูโลก วันที่ 5 ตุลาคม  พ.ศ.2553ที่ลานนอกหอประชุมคุรุสภา  กรุงเทพมหานคร

นางโชติรส  สาคะริชานนท์รับเข็มเชิดชูเกียรติคนดีศรีแผ่นดินสุรินทร์ จากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 18  กันยายน 2553


 
  เกียรติบัตรคุรุสดุดีนางโชติรส  สาคะริชานนท์


   
             เกียรติบัตรคนดีศรีแผ่นดิน นางโชติรส  สาคะริชานนท์ รับจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน  ๒๕๕๓
นางโชติรส  สาคะริชานนท์ได้ร่วมถ่ายภาพกับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2 นายสันติ  รุ่งสมัย เนื่องในวันวชิราวุธ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน  2553


นางโชติรส  สาคะริชานนท์ ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารในดวงใจ วิชาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสอนโดย  ดร.แสงรุนี  มีพร  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ศุนย์  ท่าตูม  รุ่น  2


นางโชติรส สาคริชานทท์ รับเกียรติบัตร UTQ online  จากผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี


นางโชติรส สาคริชานทท์ ควบคุมดูแลนักเรียนประกวดการแปรรูปอาหารที่จังหวัดอุดร
วันที่ 24ธันวาคม 2553นี้นางโชติรส สาคริชานทท์ ควบคุมดูแลนักเรียนประกวดการแปรรูปอาหารที่จังหวัดอุดร
วันที่ 24ธันวาคม 2553นี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองนางโชติรส สาคริชานทท์ ควบคุมดูแลนักเรียนประกวดการแปรรูปอาหารที่จังหวัดอุดร

ขณะนักศึกษา ปริญญาโท นำเสนองานทีหน้าห้องเรียน
ท่าน ดร.สมจิต  สงสาร อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีร่วมกิจกรรมวันคร